Fumikiri

Fumikiri 

ke-fumikiri.gif
 

Keri Waza 

Coup de pied bas (dans l’idée de couper)

pm-sokuto.gif