Mikazuki Geri

Mikazuki Geri


Keri Waza

Coup de pied en croissant