Catégorie Attaques de poings

Age Zuki

Age Zuki
 

tsu-agetsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing remontant

 

 

Read More

Nukite

Nukite 

tsu-nukite-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Attaque directe en pique de la main

 

 

Read More

Morote Zuki

Morote Zuki
 

tsu-heiko-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing doublé au même niveau

Read More

Yama Zuki

Yama Zuki
 

tsu-yama-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing double, simultanément jodan et gedan

 

 

Read More

Mawashi Zuki

Mawashi Zuki
 

tsu-mawashi-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing circulaire

 

 

Read More

Kagi Zuki

Kagi Zuki
 

tsu-kagi-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing en crochet

 

 

Read More

Ura Zuki

Ura Zuki
 

tsu-ura-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing avec la paume tournée vers le haut

 

 

Read More

Tate Zuki

Tate Zuki
 

tsu-tate-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing avec le poing vertical

 

 

Read More

Nagashi Zuki

Nagashi Zuki
 


 

Tsuki Waza 

Coup de poing avec le coup de poing avant en esquivant

 

 

Read More

Kizami Zuki

Kizami Zuki
 


 

Tsuki Waza 

Coup de poing avec le poing avant en effaçant le buste

 

 

Read More

Maete Zuki

Maete Zuki
 

tsu-maete-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing avec le poing avant

 

 

Read More

Oi Zuki

Oï Zuki ou Jun Zuki
 

tsu-oi-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing en poursuite avec un pas

 

 

Read More

Gyaku Zuki

Gyaku Zuki
 

tsu-gyaku-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing avec le bras inverse à la jambe avancée

 

 

Read More

Choku Zuki

Choku Zuki
 

tsu-choku-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing fondamental

 

 

 

Read More